Algemene voorwaarden

1. Gibson & Associates, hierna ook te noemen “G&A”, is een maatschap bestaande uit naamloze vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van St. Maarten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van G&A aan G&A, aan de bestuurder(s) van G&A, of aan werknemers van G&A verstrekken.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door G&A. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek van St. Maarten zijn de bestuurder(s) van G&A, alsmede degenen die voor G&A werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden c.q. aansprakelijk, en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

4. Het door de cliënt te betalen honorarium van de betreffende advocaat is gebaseerd op het aantal uren -danwel delen van een uur- dat aan een zaak besteed werd. Gibson & Associates behouden zich het recht voor om het uurtarief aan te passen danwel te wijzigen. Dat geldt ook voor het opslagpercentage voor administratiekosten en - indien nodig- voor de te heffen omzetbelasting.

5. Betalingen dienen te geschieden –zonder enig voorbehoud- in Amerikaanse Dollars of Antilliaanse guldens ten kantore van Gibson & Associates danwel contant of door middel van een –geverifieerde/gedekte -cheque dan wel door overboeking via de bank op rekening van Gibson & Associates, binnen 14 dagen na de datum vermeld op de rekening.

6. Reclames danwel opmerkingen ter zake de betreffende rekening dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening gemaakt te worden. Is dat niet het geval dan gaat Gibson & Associates er van uit dat cliënt akkoord gaat met de rekening.

7. In het geval de rekening niet op tijd betaald wordt is cliënt vanaf dat moment automatisch in gebreke zonder dat enige vorm van ingebrekestelling is vereist. In het geval cliënt een of meerdere rekeningen niet heeft betaald behoud Gibson & Associates zich het recht voor om alle werkzaamheden van cliënt op te schorten danwel te stoppen een en ander tot dat de onbetaalde rekening(en) betaald zullen zijn.

8. Voor alle niet betaalde rekeningen geldt dat er een maandelijks rente van 1% geheven kan worden en dat daarbij komen de incassokosten. Daarenboven kunnen de kosten van een advocaat in rekening worden gebracht.

9. G&A zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

10. Iedere aansprakelijkheid van G&A is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

11. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de door de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

12. Alle vorderingsrechten en andere rechten of bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens G&A vervallen in ieder geval na verloop van een (1) jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van zulk een vorderingsrecht, andere rechten of bevoegdheden.

13. Deze algemene voorwaarden zijn - onverminderd het bepaalde onder 2 en 3 - mede bedongen ten behoeve van derden die door G&A worden ingeschakeld, alsmede al diegenen die voor G&A - in of buiten loondienst - werkzaam zijn of waren.

14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en G&A is onderworpen aan het recht van St. Maarten. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen in eerste aanleg worden beslist door het Gerecht in Eerste Aanleg te Sint Maarten.

15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.